• 552
  • 554

آزمایشگاه متالوروژی فیزیک شیمی

مشاهده و بررسی دموی نرم افزار

خرید نرم افزار پیچیدگی خاص خود را دارد، و این پیچیدگی در خرید نرم افزارهای پیچیده افزون می شود.
لذا سیاست ما همواره بر این اصل استوار بوده است که مشتری پیش از پرداخت حتی یک ریال از کیفیت نرم افزار و تطبیق کامل آن با نیازهای خود اطمینان حاصل کند.
قطعا اولین گام، مشاهده و تست کامل نرم افزار است.
برای مشاهده دموی نرم افزار بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دموی نرم افزار

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه

ساده

شکیل

پایدار

معرفی زیر سیستم تجهیزات

یکی از زیر سیستم های سامانه، زیر سیستم تجهیزات است.

این زیر سیستم وظیفه ذیل را به عهده دارد:

در فیلم مقابل به طور مختصر شرح امکانات این زیر سیستم عنوان شده است.