تعریف تجهیز و حیطه کاری

در گام نخست، از بخش انواع تجهیز، نوع تجهیز مورد نظر را تعریف می نمائیم.

3

سپس حیطه کاری را مشخص می کنید. حیطه های کاری قابل تعریف می باشد و صرفا جهت دسته بندی تجهیزات استفاده می شود و تاثیری در روال کاری ندارد.

4