تعمیرات

در صورتی انجام تعمیر بر روی یک تجهیز، از گزینه “عملیات”، (مشابه مسیر کالیبراسیون) به قسمت تعمیرات رفته، و شرح تعمیر را ثبت می نماید. این مسئله برای بایگانی سابقه تعمیرات یک تجهیز کاربرد دارد.

9