ثبت تجهیز

پس از طی مرحله فوق، از قسمت لیست تجهیزات، نسبت به ثبت تجهیز اقدام نمائید.

5

با کلیک بر روی گزینه “ثبت تجهیز جدید” پنجره ای جهت درج مشخصات تجهیز باز می شود.

66

پس از تکمیل اطلاعات اولیه، می توانید توضیحات تکمیلی و نحوه استفاده از تجهیز را ثبت نمائید.

نهایتا با بارگزاری تصویر تجهیز، این قسمت به پایان می رسد.