کالیبراسیون تجهیزات

در قسمت لیست تجهیزات، در کنار هر تجهیز سه گزینه وجود دارد.

7

این علائم به ترتیب مربوط به “حذف تجهیز”، تغییر وضعیت تجهیز” و نهایتا “عملیات” می باشد.

در قسمت عملیات گزینه کالی براسیون را کلیک کرده تا صفحه مربوطه باز شود.

8

 

در این قسمت انواع مختلف کالیبراسیون قابل تعریف است.، نوع های CBU، NCR و “دوره ای”.

با انتخاب نوع دوره ای زمان شروع و پایان درج می شود تا در موعد مقرر سامانه به مدیر آزمایشگاه هشدار دهد.

همچنین با کلیک بر روی علامت کنار هر دوره، می توان مستند مربوط به کالیبراسیون تجهیز را بارگزاری نمود.