کنترل دوره ای تجهیزات

یکی از مهمترین قسمت های زیر سیستم تجهیزات کنترل دوره ای تجهیزات می باشد، این امر تضمین کننده کیفیت تجهیز برای انجام آزمایشات می باشد. بدین منظور مطابق آنچه که در زیر سیستم نمونه ها شرح داده شد، ابتدا باید پارامترهای کنترلی را تعریف نمود.

10

سپس در قسمت لیست تجهیزات، عملیات، گزینه کنترل دوره ای را کلیک نمائید.

11

همانطور که مشاهده می کنید برای PH متر مدل testo ، یک روش اجرایی کنترل به صورت روزانه تنظیم شده است.

وقتی با کلیک بر روی گزینه درخواست های کنترل (گزینه نارنجی رنگ) وارد شیت کنترل می شوید.

در این قسمت، پارامترهای کنترلی، نتایج و وضعیت دستگاه بر روی نمودار مشخص می شود.

12

همناطور که مشاهده می کنید با مشخص شدن حدود بالا و پائین در نمودار، هنگامی که یک پارامتر مقداری خارج از محدوده دریافت کند، سیستم، دستگاه را از حالت فعال خارج نموده و یک عدم انطباق ثبت می کند. بدین وسیله همانطور که در زیر سیستم نمونه ها توضیح داده شد، امکان پیگیری مسئول آزمایشگاه و ثبت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مهیا می شود.